Mas 7/0

JAE

Library of the Museum COMPARATIVE ZOOLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS. Founded by private subscription, in 1861. DR. L. DE KONINCK’S LIBRARY.

No. M7,

or X

d Lis Mit csi

BULLETIN

Jen Société Imperiale des Maturalistes DE MOSCOU, ar publié Ni | Q. Fusches o. MPalohene.

L 3

TOME VIII.

accompagné de X planches.

MOSCO U. IurnariMÉRIE DE LUNivernsité Imp£riace,

Sy} 1635,

VI

Е. Farvermann, Lettre sur deux. nouveaux Ме-

lasomes, (Melanesthes) р. 165—176. Fr. Sperk, Beschreibung einiger Coleopteren des südlichen Russlands. p. 157.

W. Besser, Ueber die Ichneumonen Volhy- niens. p. 171—176.

BoTANIQUE,

. W. S. Besser, Dracunculi , seu de sectione quarta et ultima Artemisiarum Lin- пае!. p. 1— 97.

——— Enumeratio Artemisiarum illarum , quas non vidi, ideoque iis locum in mea divisione hujus generis adsignare

nequivi. р. 177—1 80.

Jac. Ferımans , Index plantarum in Lapponia

fennica lectarum. p. 245—289. PALÉONTOLOGIE,

VozpvicuENskY , sur quelques ossemens fossiles du Gouvernement de Riazan, (en rus-

se) p. 389. С. Fıscuer , Addition à cet асифе, p. 393.

VII Puvsiovr.

Ernst. Knorr, Ueber den Gang der Tempe- ratur zu Kasan während des Jahres

1833. p. 125—147.

—-—- Extraits des observations barométri- ques , faites dans les années 1829— 1833 , sur l'observatoire météorologi- que de l'Université de Casan. pag.

290— 298. | Cnimte.

К. Scnzirrr, Blaues neutrales essigsaueres Kup-

fer. р. 148—150.

NoTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

Fr, ЕАТОЕВМАММ , Coleoptera sinensia etc. pag.. 318—322.

С. В. Sowrrsy, Genera of recent and fossil shells. p. 322—323.

Ch. Kerersrein, Naturgeschichte des Erdkör« pers. р. 323—328.

LinpLex, and W. Hurron, The fossil Flora of Great-Britain. р. 329— 332.

VII В. WacwEn, Ueber die fossilen Insectenfres-

ser, Nager und Vógel der Diluvial- zeit, P- 393—338.

Rapport sur les séances de la Société pendant

lannée 1834. p. 351.

CORRÉSPONDANCE

Lettre de M. le Baron de Férussac, au Dire-

cteur С. Fischer DE WarpnEm. pag.

395.

POPOLESELILOSIOOL IGE

TABLE DE PLANCHES.

..:. Le, ., Pycnedonte radiata.

IL Alectryonia Deshayesii. II. Alectryonia Defrancii. IV. Alectryonia Ferussaci. 1. Chama prolifera- 2. Alectryonia acrodonte. VI, 1. Cicindela descendens. 2. Melanesthes laticollis Fald. 3. Cleonus thoracicus.

—. Panderi.

9, —— scalaris. 6. —— rubrifrons. 7. —— Fronto. VII. 1-6. Dents de Requins. 7. Dent d'Ichthyosaure. _ 8.9. Vertébres de Requin. 11. 12. 13. Coprolithes ? VIII. Adesmia Fischer. 1. 2. Karelini. 3. Panderi. 4. Faldermanni.

x

5. pulchella Fald, 6. Lefebvrii. IX. Coluber cruentatus Steven. X, 1.2. Dent molaire de Rhinoceros, 3. 4. 5. Dents incisives du méme, 6. Dent de Mastotherium ou de Masto- donte.

SEU DE SECTIONE IV^ ET ULTIMA

ARTEMISIARUM LINNAEI AUCTORE

W. S. BESSER M. D.

1

Pror, P. er Orv. Boranices Imp, Universitatis Sti Wra-

| отит, ÁULAE A Cowsiuns. -

Bulletin. V III. X

Now CE deck A ee Et FA s 5 iA. Ve m a UC

Aen

far fas a ih stor ie у REA 16

PRAEFATIO

Dracunculos quidem elaboravi jam Anno MDCCCXXXIT ut satisfacerem desiderio cel. Hookeri, qui Americae borealis Artemisias a me tractatas exegit pro sua Flora Boreali - Ameri- cana, cujus paginas a 32r ad 327 Voluminis lI occupant: attamen iterato hoc anno illorum examine, consulens egregiam Floram altaicam, cujus quartum volumen agit de Ar- temisiis regionis altaicae, et obser- vationes amicissimi Gayi, oculatissi- mi herbariorum parisinorum commen- tatoris, multa aliter vidi. Insimul sup- pellex mea adaucta fuit Artemisiis il- lis altaicis ab ill. Ledebourio et cl. Dre C. А. Meyerio , quibus hucusque

I

6

aegre carui; nec non messe ditissima e herbariis Musaei regii parisini, cel. A. L. et Adr. de Jussieu, Desfon- taines, C. L. Richardi et Delessertii, quam generositati horum et solertiae rarae indefessi Gayi debeo. Admini- stratores Musaei cessere mihi gratio- sissime specimina e copia collectio-

num praetiosissimarum D. Jacquemon-

tii, qui Indiam orientalem anglicam adiit et perlustravit annis 1829 1832 et anno 1833 Bombeyae supremum obiit diem. Humanitati D. Decaisne debeo plures icones specierum , qua- rum unica solum conservantur in her- bariis parisinis. Hisce omnibus et sin- gulis publice agere gratias, dulcis mihi est obligatio.

Kioviam vocatus ob habendas prae- lectiones : botanicas antequam dere- linquam. carum Cremenecum , adhuc

ex accumulata copia seriarum acqui- sitionum supplementa elaborabo pri-

7

orum sectionum, ut saltem primam partem operis hicce inchoati ad fi- nem quoque in eodem perducerem loco et ne mutato coelo, coactus fo- rem adhuc diutius abuti patientia illorum qui suorum herbariorum mi: hi Artemisias. permiserunt.

- CnEMENEGI CarENbis Ocrosuis MDCCCX XXIV.

ARTEMISIA Lıss. D. Dracunculi mihi. ( Oligospori H. Cass. )

1. Polycarpei 4 fruticosi v. frutescentes § folia 5 5 secta f ad basin usque A pericliniis laevibus. . AA pericliniis basi tuberculatis 5 monosperma 1T ad medium

A laciniis multisectis "118

г. Koelreuteriana mihi

* Tschernieviana

AA lacinüs subtrifidis , . . 2. salsoloides Willd.

§§ folia pinnatisecta T plurima: laciniis A divisis

1 trifidis

a elongatis glaucis « aa brevibus subsericeis . TT pinnatifidis

a panicula stricta у. pa-

3. Halodendum Tur,

* Tschernieviana.

tula o. foliorum segmentis linea- ri-lanceolatis © . . . 4. pauciflora MB. oo foliorum segmentis lineari-

filiformibus

9

» floralibus patentissimis subelon- gatis (periclinii squamis exte- rioribus membranaceis) Bund

»» floralibus patulis brevibus (pe- riclinii squamis exterior. car- nosis gibbis) » + + + +

aa panicula patente o pinnulis subulatis inaequa- libus (folis parvulis) .

o 0 pinnulis linearibus subaequa-

libus (foliis mediocribus)

5. variabilis Tenor.

6. paniculata Lam.

7. odoratisima Desf.

» squamis periclinii exterioribus |

earnosis gibbis + + + + »» squamis periclinii exterioribus membranaceis, ovatis, acutis.

AA simplicibus x calathidiis sessilibus a, sub- sessilibus a foliorum segmentis linea- ri filiformibus o folis floralibus patentissi- mis subelongatis . . . oo foliis floralibus patulis bre- vibus | » periclinii squamis exterioribus carnosis obtusis ? panicula strictissima

panicula patente .

E glutinosa Gay.

* Jussieana,

* variabilis.

* paniculata

* glutinosa

10.

»» periclinii squamis exteriori- bus membranaceis, ovatis, | acutis « + + e + + Qe Jussieana Gay. aa foliorum segmentis li-

neari-lanceolatis * pauciflora, ff calathidiis ( longius ) pedunculatis

a ovatis ( panicula strictis-

- sima ) * paniculata

aa oblongis (panicula paten- tissima) . + + + 10, monosperma Del.

aaa globosis (panicula paten- : te) . + © + + ‘© 11. Lippi Kunze, ff inferiora solum + . -x2. Tschernieviana b. suffruticosa | ; © folia carnosa T segmentis divergentibus (cala- thidiis racemosis) . + . 19. crithmifolia | | De C. ff segmentis approximatis (ca- lathidiis spicatis) + + + 14. Gayana mihi, SS folia membranacea T pinnatifida a. pinnatisecta в caulinis ad basin 7 9 sectis | {| caule procumbente v. -ad- scendente a foliorum segmentis obova -

to-lanceolatis (villosissimis) ‘15, Ledebouriana mihi,

11

aa foliorum segmentis line- aribus, rectis (calathidi- is globosis a. ovatis) 16, campestris Linn, aaa foliorum segmentis fili- formibus , elongatis, la- xis (calathidiis oblongis) 17. sachaliensis Tiles, x x caule erecto у. stricto a simplice o folis uniformibus » segmentis linearibus (pani- cula angusta) planis v periclinii squamis obtusis b exterioribus reliquis la- tioribus. . $ « * canadensis bb exterioribus reliquis an-

*

gustioribus ^. . + ^" campestris y. 6. г. v v periclini squamis acutis * commutata margine revolutis a. reflexis . + . . * caudata »» segmentis lanceolatis | panicula amplissima (glaberrima) . + *" Jacquemontiana panicula simplici, pa- tula (villosissima) . * Zedebouriana oo folis variis a, diffor- mibus

» subsericeis + . * pubescens

WO »» glabris * desertorum aa caule virgató - ramoso ^ glaberrimo (foliorum seg- mentis filiformibus) . * variabilis »» incano-sericea (foliorum |

* campestris 6. &

segmentis linearibus) AA caulinis basi simplici Se in- divisa x pinnatisectis © + « * peucedanifolia xx trifidis ^ | a lanceolatis acutis . * Nuttalliana aa linearibus obtusis . * Ammaniana xxx indivisis © eo ee! +" glauca ff trifida: laciniis a linearibus obtusis, * Ammaniana AA lanceolatis acutis 18, Nuttalliana п ttt ad basin 7 5 secta, s. stipulata (fol. caulin, lacinia media apice tri- dentata.) a stipula unica ( panicula patente). + + + +. Ig. japonica Thunb. AA stipulis 2 3 x panicula stricta. , » 20. glabrata Wall, хх panicula divergente a pericliniis basi bracteis gib- bosis imbricatis ( panicula oblonga , ramis horizontali*

bus ) те я Wi AER ONNEDESaBA- MEN

13 аа pericliniis basi nudis (pani- cula pyramidata)« . «| {ТЕТ integra ас radicalia subin- cisa (basi tamen indivisa ) a glaucis subpubescentibus a inanis + . e . l^ ^ viridibus glabris , . c herbacei (caules basi non gemmascentes) S non caespitantes

(saepius caules steriles )

* parviflora

» glauca * Dracunculus

7 foliis radicalibus integris a, :

apice subincisis A. caulinis integris

x viridibus glabris ;

x x glaucis subpubescenti--

bus v. incanis ^t A as AA caulinis trifidis

x laciniis linearibus ob-

WM n'es x x laciniis lanceolatis acu- Gis’ Xx USUS LITER | folüs radicalibus pinnati- fidis a, pinnatisectis A caulinis basi indivisis x trifidis : laciniis

a lanceolatis acutis .

~

-_

22, Dracunculus Linn.

25. glauca Pall.

* Ammaniana

* Nuttalliana

* Nuttalliana

14

aa linearibus obtusis , , « 24. Ammaniana mihi- x x pinnatisectis (laciniis in- feriorum linearibus ) . peucedanifolia AA caulinis ad basin 7—5 sectis x uniformibus : laciniis a lanceolatis . + + 25. Jacquemontiana aa linearibus mihi o calathidiis hemisphae- ricis » panicula subspicata , . 26, caudata Michaux

»» panicula patula . 4 . * canadensis o o calathidiis ovato-oblon- gs . . . + . + "campestris 6. xx varii s, difformibus a foliis radicalibus pinnati- fidis (glabris) . 27. desertorum Spreng. aa folis radicalibus bipin- | natisectis (sericeo pubes- | centibus) . + + + 28, pubescens Ledeb.. SS caespitantes (caules ste- riles nulli, tantum сае- | spites foliorum) A foliis caulinis et floralibus”ad basin 7—5 sectis x segmentis linearibus a, fi- liformibus (calathidiis pa- | niculatis) © © . . . 29. commutata mihi xx segmentis oblongo-lanceo- INS vo RE TE. ARTS

15 a calathidiis spicatis (pe- ricliniis pilosis) . + 50. pycnorhiza Ledeb. aa calathidiis racemosis (pe- Y ant ricliniis glabris) . . dr. nana Gaudin. AA folis omnibus basi iudivi- visis ones x floralibus omnibus indivisis (calathidiis spicato-racemosis) 32. borealis Pall. x x floralibus inferioribus pin- natisectis (calathid, racemosis panicu- latis) « . + + + + 99, peucedanifolia Juss, 2. Monocarpei a calithidiis 2’

(panicula oblonga, fol. cau-

lin, pinnatisecta) . . 34 canadensis Michaux b calathidiis vix 14 (panicula pyramidata ) © folis caulinis bi-tripinnatisec- | tis + + + + + + + 995. Scoparia Waldst, S $ foliis caulinis 7 5 sectis, lacinia media apice 5 den-

tata . + «© + + + « 96. parviflora Hamilt.

ARTEMISIA D. Dracuncuuus. 1. Polycarpei a fruticosi a. frutescentes $ Foliis 5—3 sectis.

1. Korırzurerıana (Bess. Monogr. inedit. c. icone) frutescens, calathidiis racemosis, pani- culatis; hemisphaericis $ paniculae ramis sub- cernuis ; periclinii squamis interioribus obova- tis scariosis; foliis subnudis: caulinis semiam- plexicaulibus tri-quinquepartitis , lacinia me- dia subbipinnatisecta, segmentis filiformibus. Inter reliquas Stellerianas in Herb. Acad. Imp.

Scient. Petropol patria tamen non adnotata (v sp. s.) Duo solum adsunt specimina, Florens

est ramus patulus ( ex insertione ) rectus

‚sesquipedalis , vix 1% diametri: alterum est

17

caulis sterilis foliosus vix spithamaeus et adhuc gracilior : at ambo sunt sat rigida et tomento brevissimo canescentia , ramulis junioribus imo albidis. Folia sunt vix semipollicaria, lacinia media lateralibus stipulas aemulantibus vix du- plo longior. Шае varie sunt divisae, ut fere _ insimul folium. Ranunculi aquatilis rigidi in me- moriam vocent. Panicula est simplicissima , nec spithamaea, ramis inferioribus 11^ cum apice caulis cernuis. Calathidia sunt breviter pedunculata, bracteolis linearibus, obtusis , integris stipata. Periclinia aperta vix 14 ").

2. Sazsozoines ( Wild. Spec. pl. Ш. p. 1332. Bess. Monogr. inedit, cum icone). frutescens , calathidiis racemosis , paniculatis ,

ellipsoideis ; paniculae oblongae ; ramis brevis-

*) Adeo similis est primo intuita Seriphidio ara- gonensi aliisque $ ut eam adjungere tentatus fuissem, nisi vestigia flosculorum foemineorum marginalium et ipsa forma hemisphaerica periclini illis fere aliena hanc removere jusserit: eam vero potius huc quam ad Abrotana spectare; etiamsi flosculos examinare non licuerit, praeprimis hanc ob causam judico, quod foveolae ad marginem clinanthii de fructuum insertio- ne testentur et exinde concludendum, in medio disci

. esse flosculos masculos steriles.

18 simis, periclinii squamis ovatis, ellipticisque lateribus nitidis; foliis glabris, glaucis; infi- mis quinque mediis trifidis , summis indivisis , laciniisque linearibus acutis. In cretaceis districtis Iziim; Majaki slabensk Gub. Char- - coy. et districtus Ostrogorsk ad Tanain Gub. Woronez Prof. Tscherniajef , circa Orcnburg Karelin (Herb. Imp. Universit. Charkov.). Inter Tanain et Wolgam Tauscher et in cretaceis ad Belaiam (Herb. Fischer) ad Medwedizam circa coloniam Norka ( Herbarium Stev, et Presc.). Circa Saratof ad Wolgam superio- rem Stev. In transwolgensibus Tauscher (Herb. MB). Circa Astrachan d. MB. In Sibiria Pal- las (sine indicatione loci in Herb. Acad. Imp.)

(v. sp. etc. s.)

Caudex lignosus distortus diffusus vix tri- um pollicum in quo folia nulla. Exinde cau- les plures herbacei erecti, florentes + 1}, Folia vix ad medium fissa (tripartita itaque non sunt dicenda); rarius laciniae omnes aut media sola iterum bi-trifida et tunc sunt biternatisecta aut apparenter quinatisecta. In

specimine ex Ostrogorsk folia sunt bipollicaria,

19. laciniis ‘ängustioribus ; alias 1^. Calathidia 244 longa, 13% diamétri. $ 6 Foliis pinnatiscctis.

3. HaLopenpron (Turtschan. in Litt, Bessi Monogr: inedit. cum icone) frutescens cala- thidiis spicato-racemosis paniculatisve ovoideis, ramis patulis, periclinii squamis ovato-ellipticis, lateribus nitidis ; foliis glabris; power pinnatifidis , quinatisectis ! lacintis quinque- -tri- fidis; segmentis lihearibus, elongatis , я floralibus duplo latioribus: In salsis dd flavium Chai- lar in Dahuria Chidensi et ad fluvium Argon Dahuriaé rossicae. Idem. (v. sp. 5.).

“Species valde affiuis À! salsoloidi : : differt vero caudice Шавпо diffuso famoso, tecto fasci- culis foliorum racemisque fasciculatis simplicibus aut basi famosis spithamaeis, adscendentibus , foliis dimidio angustioribus, 7 5 natis, laciniis trifidis, rarius quinquefidis aut simplicibus; flora- libus inferioribus trifidis ; atque calathidiis ра: rum mäjoribus , pletisque sessilibus.

Notari tamen meretur eam non carere ae: finitate cum A. pauciflora : nam specimen ste

tile hujus а; d; Pallasio lectum (in Herb. Acad; Bulletins VIII 2

20. Imp. Scient. Petropol.) inscriptam : In arenis . inter Kuman et Terekum copiosissima foliis an- gustissimis junioribus vix sericeis valde appro- pinquat et non differt nisi segmentis acutiori-

bus, lateralibus multo brevioribus, vestituque

-

A |

| juniorum,

4, Paucirora (MB. Fl. Taur. Cauc. H. p. 290 (exclus. synon.) Bess. Monogr. inedit c. icone)fru- tescens, calathidiis spicato-racemiosis, paniculatis, ovoideis, oblongisve ; panicula conferta , ramis: patulis ; periclinii. squamis oÿatosellipticis , la« teribns nitidis ; foliis junioribus sericeis ; infe: rioribus bipinnatisectis pinnis 7—3 3 superio- ribus pinnatifidis aut apice trifidis; floralibus indivisis segmentisque linearibus a. lineari-lan-. ceolatis, caulibus florentibus erectis. In sabulis, maritimis inter Odessam et ostia Tyrae; d. Szo-. witz. Ad Bosphorum Tauriae; maxima vero copia iu arena mobili ad Wolgam inter Zarizyn et Astrachan MB. L c, (herb. ejusdem). Ad Kuman (herb. Stev.) A. fruticosa et sabulosa Wild. herb. (ex adnotat. Steven.) (v. sp. 5.)..

Folia inferiora et trifido - multipartita et

quinato ac septenato = multipartita ; pinnarum

21

liciniae infimae ‘shepius bipariitaé; ulteriores incisae , superiores incisae aut indivisae , seg: mentis linearibus äcutis; caulina quinque tri- partita semiamplekicaulia ; aut pinnatifida ; ra- mea et fäsciculofum pirinatifida aut apice | trifi= da, laciniis bi-trifidis. Adultiorä denutantur, Folia haec cäulinä, imo periclinia mägnäm mon- straut aflinitatem cum. A. desertorum: у Hujus ‘tres distinfuo: varietates. :

& Nutans (Bess. Moriogr. inedit, e. icon.) calathidiis stramineis oblongis, nutantibus , mi- tioribus 1£/ longis 2^/ diateetri. Ex Insula Tas man et in arena mobili ad Volgam ‘circa Astras chan (herb. MB.). | nd abrod ‘al

В Cernua (Bess. Monogr. inedit. c. icon.) calathidiis ovatis cernuis, periclinii squamis exe terioribus viridibus, interioribus lateribus albis; 21 longis, 1/4 diametri. Foliorum segmenta las tiora 3 media subcuneaía. Inter Odessam et os-

tia Tyrae. у у Erecta (Bess. Monogr. inedit.) dalathis

diis ovatis ; erectis, coloris var. B; magnitudi:

ne et foliis var. а; Circa Kuman et Astrachan

(herb. Stev.).

9+

29

5. Varrasınis ( Tenor, Fl. Neapol. Prodr; App. V.p. 128. Bess. Monogr. ined. c. icone) frutestens, calathidiis spiéatis, paniculatis ova- tis, : oblongisvé ;' panicula angusta a. patüla у periclinii squamis ovato + oblongis у; intérioribus margine''scariosis nitidis; 'kaulibus erectis folio- $15 3 follis iüfesioribus bipinnatisectis ; 'éaulinis iripartitis , lacinia média pinnati-trisecta , seg- mentis distantibus , foliisque flotalibus fili- formibus elongatis | patentissimis. In Hi- spania Leon Dufour (lierb. Schultes:), In Py- renaeis Lapeyr. (A. ptocera Abrégé 503) (*). Ex Andoria Felix Petit (A. paniculata? Tschern, in herb. Univ. Imp, Charkov). In, Cataloniae valle Aran prope oppidium Viella Gay, Endress (A. campestris erecta Collect. Unionis. Itiner, Stuttgardt). Neapoli in М. Vesuvio.ubi ad co- ni. basin usque inter cineres et scorias crescit Tenore (А. variabilis et A. saligna, Flor. Neap. Prodr.) Ádr. de Jussieu. Jan (v. sp. et с. 5.).

. Et hic inter judices lis est, an Ä. cam« pestris sit varietas an species distinota: Cel. de Candolle et Lamarck in supplemento Florae Gal-

PX

*) CL Gay in literis,

23

ligae VI.p..478. A. T ‚Lapeyr. dicunt А. campestris esse varietatem. minimi, ponderis (trés legére variété ) cl. Gay appellat. eam, e Catalonia A. campestrem erectam : altamen А. variabilem Ten. idem magis. diversam | putat, quae tamen nulla ratione ab A. procera Гареук. specifice potest distingui, Alii cum А, panicu- lata Lam. confundunt. Mihi A, variabilis Ten. (A. procera Lap. ) hucusque distincta videtur species " primo intuitu distinguenda caulibus erectis frutescentibus , foliis floralibus patentis- simis, segmentisque filiformibus. 614 fasci- culisque foliorum iu caule. semper praesentibus.

Hujus quatuor dissinguo varietates:

&. Hispanica. ( Bess Monogr. ined.) panicu- la ampla patula, calathidia oblonga , conferta, subglomerata. Specimen herb. Schultes est sola panicula , sine foliis caulinis, pericliniy

fere opacis.

B. Neapolitana. ( Bess. Monogr. inedit. c. icone.) panicula elongata, ramis gracilibus pa- tulis ; calathidia ovata conferta. Folia quam in reliquis majora. In. uno specimine a Prof. Jan

foliorum. caulinorum segmenta trifida.

24 y. Pyrenaica (Bess. Monogr. ined. c. icone) panicula angusta , acuta 5 calathidia ovata ; rà- riora. Folia minora. Нос etiam. foliorum seg- mentis fere duplo latioribus 'brevioribus et in foliis | bi-trifidis occurrit inter specimina ‘a d.

Endressio lecta.

. 6. Americana (Bess. Monogr. ined.) pani- cula magna, calathidia ovata , omnino varieta- tis neapolitanae; folia caulina subbipinnatisecta, saltem laciniis 5 fidis , segmentis sat brevibus 3—6“. In America septentrionali e herb. cel, Michaux et L. C. Richard, ubi sine indicati- one speciali habitationis asservantur. Cl. Gay suspicatur hanc nomine A. campestris in suam Floram cel. Purshium inseruisse, quam in pla-

nitibus Missouri crescere dicit.

6. PaxrcuLATA (Lam. Encycl. meth. I. p. 565. Bess. Monogr. ined.) frutescens , calathi- diis racemosis, paniculatis, ovatis; panicula ma- xima strictissima , periclinii squamis ellipticis lateribus. scariosis nitidis, bracteolis imbricatis carnosis obtusis; foliis bipinnatisectis , rameis apice pinnatissectis, floralibus vero segmentisque

linearibus, brevibus. In Gallia australi. Lam l. c.

25

(у. spes.) + In Occitania et'in agro Ruscinonen« si Duby Bot. Gall. *) (v. sp. s) -

lioib Monui "quidem. in tentamine de Abrotanis p. 29 eam desiderari in herbarüs parisinis ; attamen optimus Gayus in repetito et strictios ri illorum examine A. 1833 invenit in herba- 110’ cl... Desfontaines specimen incriptam 2. paniculata Lam. fide herbarii et huic ana- Joga in iis Isnardii , Vaillantii- et Ant. Laur. de Jussieu, sed infelici casu , ubique siue in- dicatione , patriae et collectoris. In herbariüs Isnardii et Vaillantii est nomine Abrotani te- nuifolii , medii ; Hispanici, Barrel: Icon. 1589 at inflorescentia non quadrat , nec difinitio ; neque citatur a d. Lamarckio, Cl. Gay putat huc spectare Abrotanum mas. tenuifolium lati- folium , hispanicum zeAzgezépuov t. 447 quod ad A. (Seriphidium) arragonensem y. citavi

Specimen quod ex herbario A. L. de

Jussieu accepi , est ramus sesquipedalis, ра

*) An cl Duby qui eam vidit. siccam cultam , eindem habuit iterum dubito , nam loquitur de inyo'cis he: misphaericis nec mentionem facit bracteolarrm ad ba- sin involucri, |

26

pieulae maximae , ramulis inferioribus spithar maeis , superioribus brevissimis ): ti 'paniculam acutam pyramidatam forment. | Caudicem dieit Cl. Gay lignosum et plantam totam , erectam, Folia non vidi nisi fasciculornm et ramea; quae pollicaria et apice 7—5 nata, Calathidia inferi- ora pedunculis breviora. 13% longa 34“ = metri basi, obvallata bracteolis 9—7 oblongi

obtusis 4 semicylindricis,

Ad A. paniculatam accedit adhuc specimen e Monte falcone a cl. Schiede cum D. Lang communicatum : at folia caulina fere desunt et nonhisi unicum. e superioribus praesens est ses- sile pinnatisectum , laciniis infimis semiample- xicaule ; ; ceterum caulis tectus fasciculis: foli- orum щи Folia floralia patula vix ае- quant pedunculos cum calathidiis 4 Ta sunt rariora , cernua. Periclinü squamae infimae tes quatuor ovatae gibbosag. | Attamen eam

aldoptarum ulteriori examini recommendo.

7. Ovorarıssıma (Desf. Fl. Atlant. II. p. 263 Bess Monogr. ined, c. icone ) calathidiis spicatis, paniculatis » oblongis , confertis ; _pa-

nicula patente, ramis gracilibns ; periclinii

‘27 ‘squamis ellipticis: inferioribus convexis foliis parvis subglabris bipinnatisectis laciniis flora- libusque subulatis. In aridis incultis Barba- riae inter Tunis et Tözzer: ubi in distantia 30 milliarum gallicarum. a mari: magnas ise tes

plagas Desf. (v. sp. s.)

CL Desfontaines duo "Bs attulit ‘speci mina sicca , ad quae cl. Gày iconem. parari "curavit, putans hanc Artemisiam esse 5ре- ciem notam: monere tamen debeo calathidia inter digitos trita vix ullum spargere odorem et vix conformatione calathidiorum, differre ab | lis A. glutinosae , quacum tamen non esse

‚conjugendam censeo е habitu Y souls et inflo-

rescentia.

8. Giutinosa ( Gay in lit. Bess. Monogr. ined. c. icon, ) frutescens, galathidiis spicatis , paniculatis subglomeratis ellipsoideis ; pani- cula patente ; periclinii squamis ovatis, infe- rioribus convexis , interioribus scariosis ; caule suberecto ; foliis. inferioribus bipinnatisectis , caulinis ad basin 7—3 sectis, semiamplexi- caulibus , lacinia media pinnati- trisecta a. in-

divisa , segmentis foliisque floralibus linearibus

28 falcatis In arenosis . maritimis | Monspelii frequens, Floret Septembri. Gay. Salzmann ыы campestris 2) (у. s. sp.)

Nec radicem nec basin: caulium , nec: il- larum folia. vidi: specimina tamen sunt 15%, basi lignosa, cortice parum nitente flavicante vestita et videntur erecti. Folia caulina 114, Panicula pedalis , ramis inferioribus i est in speciminibus Gayanis ; : in cci ciat vero est 3—4,

Calathidia sunt pallida ‚4/4, squamis peri- elinii infimis ellipticis gibbosis , junioribus evi-

denter glutinosis. Flosculi rosei.

9. Jussıeana (Gay in lit. Bess. Monogr. ined. cum icon.) frutescens , glaberrima , cala- thidiis spicatis, paniculatis, hemisphaericis ; caulium paniculatorum ramis patentibus sat brevibus; periclinii squamis | membranaceis , ovatis, acutis, patulis; foliis carnosulis, cauli- nis ad basin 5—-3 sectis , lacinia media pin- рай = secta , rameis trifidis , segmentis line- aribus canaliculatis, Lecta in regno Va- lentino a d. Antonio de Jussieu Octobri 1716 et in herbario cel. Antonii Laurentii

29

de Jussieu titulo Absynthii. virescentis ab Шо dato conservata. ( v. sp. s.) Specimen qnod coram me habeo, est ;caulis a trunco abreptus, spithamaeus patulo-erectus , teres , substriatus , foliosus et fasciculis foliorum tectus, a tertia parte incipiens: ramosus, ramis 2^, patentibus, -subangulatis. Folia caulina inferiora jam sicca deflexa, ultra pollicem longa, 7—5 natisecta , segmentis im latis, obtusis. Bracteae cala- thidia vix aequantia sunt foliis paulo latiores, patentes, imo deflexae. Calathidia vix 1/4, Pe- riclinii squamae dorso brunneae. Flosculi foe- minei 3, stylis bifidis , sat elongatis; masculi s. hermaphroditi imperfecti tres , stylo incluso , divisio in ramos duos breves erectos, apice bar- batos. Achonia... Habitus est A, aragonensis at floribus et foliis omnino diversa. Folia in- feriora fors bipinnatisecta; ideo in tabula ana- lytica eam bis adduco, quod etiam de aliis va- let quoties de basi caulis aut de foliis inferio-

ribus in dubio haereo.

10. MoxosPERMA (Delil. Flor. Aegypt. Il-

lustr. exclus. icone * ) Bess. Monogr. ined. c.

*) Gay in lit,

30 icone) frutescens, ramosissima, : calathidiis, sub+ racemosis, paniculatis, ellipsoideis у’ panicula conferta patentissima, ‘ramis. gracilibus ‘diver- gentibus, apice nutantibus , periclinii squamis subrotundis , inferioribus, gibbosis ; interioribus margine membranaceis; foliis crassis rigidis gla- bris 5 inferioribus pinnatifidis , superioribus 3

sectis, laciniis floralibusque lineari subulatis, E

Deserto ad Suez Del. l. c. (v. sp. sy

Primum vidi a de Olivierio nomine. A. odoratissimae Desf. cum de Marschall a Bieber- stein communicatum specimen sine indicatione loci: et in dubio haesi, donec cl. Gay mihi misit frustillum verae A. odoratissimae, adjuncta icone ad specimina herbarii cel, Desfontaines parata et partem speciminis A. monospermae Delil. e valle. d'Egarement ab ipso inventore in herbario ejusdem cel. Professoris Parisini conservati, Ex hisce. primum cognovi veram A. odoratissimam et monospeymam, nec non A. incultam herb, aegypt. Sieberi esse huic af- finem et diversissimam a planta Delilii hujus nominis, Est glaberrima. Folia caulina sunt

3 secta , suprema etramea indivisa lineari- - 2 >

31

fubulata ; superne canaliculata , mucrone parvo terminata, deflexa. Calathidia inferiora in ra- mulis sat longe pedunculata ; pedunculis ) eae 11^, bracteolis ovoideis tectis, ad calathidii basin fere inibricatis. . Calathidia 12” longa, FN diametri; | |

. Proxima est À. Lippii, (incultae herb; aegypl. Sieber.) a qua tamen. folis fasciculo- rum indivisis nec trifidis, forma paniculae; ea- lathidiis oblongis, nec ovatis, pedunculis mul: tibracteatis , nec bracteolà vix unica ad basin calathidii, periclinii squamis interioribus solum margine membranaceis nec scariosis sat est di- stincta : praeterea A. Lippii fruticem erectum hoc vera diffusum esse videtur.

Non possum tánien . silentio praeterire ; quae amicissimus Gay monet in literis ; nempe cel. Delilium conjunxisse iu opere suo ütram- que; Periclinium Delilius describit A. mo- nospermae ; squamas infimas ; in fructiferis de- primi, quod locum habet in A. Lippii simi- lem esse A. crithmifoliae (gallicae) quod ma- gis valet de A. Lippii. Crescit in valle d'Ega-

rement (A; monosperma), Lecta a Redouteo in

32

via de Terranch ad lacus de Natrouns (altera) icon magis respoudet A. Lippii. Descriptioni et specimini=ab ipso auctore praeferentiam de- bere tenseo *). |

11. Liter (Kunze herb. Bess. Monogr. inedit. A. monosperma Del, Fl. Aegypt. Illustr, (exclus. descript.) t. 47 f. 1. **)) frutes- . cens, calathidiis racemosis , paniculatis, glo- bosis ovatisve , pendulis; panicula pyramida- li, ramis patentibus a. patentissimis, apice sub- nutantibus ; periclinii squamis subrotundis, in- terioribus stariosis; folis érassis; rigidis, glabris, caulinis pinnatifidis , fasciculorum trifidis, flo- ralibus segmentisque subulatis recurvis par- vis. Circa Cairo (A. inculta) Sieb. ( non Del.) herb. aegypt. (v. sp. s.) | Jam inspectione Sprengelii Syst. Veg. du- bius fui, anne planta haec possit esse А. in- culta Delilii donec cl. Gay mittens unum

‘speciminibus ab ipso auctore cum cel. Desfon-

+4 мА tg

*) D, Sprengelius in definitione A. monospermae Syst. Veget. II. 4gı n. 45 dicit folia floralia 9 fida; haec vero tantum rarius vidi tripartita,

**). Gay in lit.

33 taines communicatis et ab hoc gratiosissime mihi cessum me edocuit, plantam Delilii esse longe aliam ad sectionem Seriphidiorum . spe- ctantem, Specimina quae e .herbariis Prof. Kunze, d. Scliultesii et L. B. Münch coram me habeo, sunt rami ultra 14, patuli , tecti. plus minusve folis vix 7—8 et fasciculis e folis 3—5%. Panicula ipsa est spithamaea ; rami iufimi $^/, patentes superiores gradatim minores, patentissimi ; ramuli vero in inferio= ribus deflexi. Bracteae in pedunculis ab una ad duas lineas longis carnosae, lanceolatae, Calathidia 12 longa, juniora (in speciminibus Sieberianis) globosa ; demum ovata (in frag- mento speciminis a Redouteo allati )

12. ТэсневмЕУТАКА ( Bess. Monogr. ined. с. icon. ) frutescens , calathidiis spicatis , sub- paniculatis ovoideis raris; paniculae ramis pas. tentibus ; periclinii squamis ovatis ; margine nitidis ; foliis glaberrimis ; inferioribus pinnati« fidis, mediis trifidis , summis fasciculorumque simplicibus segmentisque linearibus, acutis car- nosulis ; caulibus diffusis. |

A. pauciflora ( herb. MB. et h. Gorenk. )

A. Lercheana ( herb. Presc, et Fisch. ) In sa-

34 buletis ab Wolgam inferiorem MB. In monti- bus Tschaptschatschi Herrmann et... Tauscher (herb. Presc.) prope Krasnoijar et Selitrenoi {herb, Fisch.) (v. sp. s:)

Planta specie diversa ab À. pauciflora MB. etsi ab illo cum hac confusa. Descrip- tio illius in Flora Taurico ~ Cancasica ]. с. communicata ad specimina ex insula Taman : conveniunt quidem colore corticis caudicis vi- tellino et forina Segmentorum foliorum ; A. Tschernieviana vero differt caudice diffuso , plus minus tortuoso, ramis patentibus , raris , folis multo minus divisis à carnosulis glabris ; calathidiis minoribus spicatis , raris et pericli-

nil squamis tantum margine scariosis; bibis Santa y J Foliid > exrnosis;

13. PURE ¢ Linn. Sp, 73 1186. d; 6? Bess. Monogr. ined.) süffruticosus 3 j catathidiis racemosis ; paniculatis » subglobosis ovatisve ; periclinii squamis ovatis, margine scariosis ; inferioribus carnosis § caulibus ad-

scendentibus; foliis carnosis glabris , subvisco-

35

sis, pinnatisectis, caulinis subtrifidis laciniis omnium lineari - subulatis divaricatis. In sabulosis maritimis Lusitaniae Loefl. ( Linn. 1. c.) inter Bayonnam et Naunetes (De Cand. et Lam. Fl. Franc. Tom. IV. p. 194 Supplem. р. 479) circa Telonem (De Cand. et Duby Bo- tan. gall. Tom. 1 p. 277 (v. sp. s.)

An ab A. campestri sit species distincta , dubitant cel. De Cand. l.c. et cel. Gay saltem de planta gallica. Plantam Lusitanicam qui- dem non vidi; attamen specimina a Cel. Can- dollio cum Ио Steven communicata a de- scriptione Linnaei non differunt nisi in eo, quod calathidia sint duplo majora et magis subglobosa. Unio itineraria botanica Wirtem- bergensis misit A. crithmifoliam Fl. frang. non Linnaei a d. Endressio 1830 lectam ad ostia Aturi prope Bayonnam, in qua et folia et ca- lathidia graciliora. Inter utramque intercedunt specimina e maritimis Oceani ad ostium Garum- nae e herbario cel. Gayi: attamen nondum vi- di specimina inter hanc et A. campestrem in- termedia : ideo ea diversa esse hucusque puto et A. crithmifoliam differre ab altera , foliis.

Bulletins VIII. >

36

carnosis , caulinis basi indivisis, laciniis divas ricatis plerumque minus divisis; calathidiisque fere duplo majoribus ( A: campestris e Suecia in herbario Steveniano fert calathidia 1 dum A. crithmifoliae circa Маппее lectae, защ 2/4) squamis periclinii margine scáriosis ; in- ferioribus incrassatis.

Putarem quoque A. crithmifoliam lusita- nicam non differre specifice a gallica: nam magnitudo calathidiorum et in aliis speciebus est variabilis ; reliqua vero conveniunt; et si A. crithmifolia gallica est tantum forma mari- timá A. campestris; tunc et lusitanica; nec non Gayana pro similibus habendae. D. Des Mou- lins describit ilius habitum in literis dd cl: Gayum sequentibus :

Elle forme des touffes de prés de trois pieds de haut, sur prés de quatre de diamé- tre. Ses tiges Sont roides visqueuses au point de se detacher avec un peu de bruit ct de peine des papiers entre lesquels on l'a mise en presse. Elle croit dans le sable absolument pur des

dunes avec Salsola etc cs

*) Specimina quae coram me habeo, sunt omnia valde evoluta, ut in caulibus tantum adsint folia fasciculo-

\

37

14. Gayanı (Bess; Monogr. incd. с; icon.) .

suffruticosa; calathidiis spicatis,, paniculatis VIN

ovatis; periclinii squamis ovatis, lateribus sca- riosis, caulibus diffusis ? foliis carnosis glabris, junioribus pubescentibus ; inferiorioribus sub-

bipinnatisectis ; caulinis ad basin 7— 3 sectis,

lacinia media pinnatisecta , fasciculorum trifi-

dis, segmentis floralibusque linearibus , canali-

culatis obtusis cartilagineo - mucronatis.

In Hispania Tournef. Abrotanum hispani-

cum maritimum folio crasso splendente et ri-

gido Tournef. Instit. p. 459 et herb. м:

Prope Gades hispanorum Fauché (Gay herb.).

(v. sp. s.)

Specimen quod benevolentiae amicissimi Gayi debeo, est sesquipedale, non ab ipsa basi scissum ; uti et directione secunda ramo- rum paniculae et foliorum apparet, caules de- bent esse diffusi, sunt glabri, striati, fere Crassitiel pennae anserinae. Folia radicalia

rum: vereor ne caulina vera sint basi partita. uti ex aliquibus residuis suspicev. Exäminanda sunt adhuc achaeriia , quae desidero; - *) Ц. Cay in lit, | a"

38

‚desunt: at caulini infimi lacinia media est bi- pinnatissecta bipollicaris s. pinnis quinis , seg- mentis adscendentibus coarctatis, linearibus, obtusis, mucrone crtilagineo. brevi terminati , canaliculatis , 34 Jatis, 8 longis. à dll fasciculi quoque foliorum multo minus diviso- - rum, In hoc specimine adest tantum unus ramus panicula parva terminatus paulo infra initium paniculae terminalis. Panicula haec est semipedalis, ramis vix 2^ patulis; rami et ra- muli sat dense calathidiis sunt tectae sessili- bus , bracteis triangulis , lanceolatis auriculatis semiamplexicaulibus aut ovatis vix 1 longis, suffultis. Calatbidia adhuc juvenilia 14 lon- ga, 1/ diametri, flavicantia,

Haec adhuc magis recedit a descriptione. Linnaeana A. crithmifoliae, et forma et compo- sitione foliorum potius accedit ad A. campe- strem , a qua tamen foliis crassis carnosis , crassitie caulium bracteis calathidiisque multo majoribus sufficienter differt; ab A. crithmifo- lia vero gallica caulibus crassioribus , foliis multo magis divisis , directione et apice seg- mentorum, bracteis, calathidiis sessilibus, squa-

misque periclinii-

39

§§ Foliis membranaceis ‘+ pinnatifidis a. pinnatisectis.

_ 15. Lepzsourtana (Bess. Monogr. ined. c. icon.) suffruticosa , villosissima ; calathidiis ra- cemosis , paniculatis,y globosis, mediocribus ; panicula simplici, patula; periclinii squamis ovatis , interioribus lateribus scariosis; caule obliquo simplice , foliis radicalibus . . caulinis samiamplexicaulibus ad basin 7—3 sectis, la- cinis obovato -lanceolatis , media bipinnatise- cta, E Sibiria orientali probabiliter ; nam est e reliquis Stellerianis in herbario Academiae Imp. Scient. Petropol. (v. sp. s.)

Specimen est sesquipedale. Caulis ex di- rectione foliorum et paniculae est obliquus , 12 crassus, teres , striatus. Folia inferio- ra 2I^ superiora 1”, lacinia media inferiorum petiolata , segmentis anterius ultra 1/ latis 3—4 longis; ramea et floralia sunt minus divisa, imo indivisa. Bracteae lanceolatae, inferiores pedunculo longiores. Pedunculi in- feriores 2. Calathidia 2—2 1^ erecta.

Ab aflini A. campestris var ó Gmeliniana (A. inodora MB.) differt villositate, forma seg-

mentorum foliorum et magnitudine calathidiorum

40 16. Cawpesrris (Linn. Sp. Pl. II. 1185

n 4. Bess. Monogr. ined. c. icon.) Suffruticosa; calathidiis spicatis v. racemosis paniculatis, subglobosis , ovatis ellipsoideisve, parvis; peri- clinii squamis ovatis, interioribus lateribus sca- riosis , caulibus procumbenti - adscendentibus , erectisve virgatis ; foliis membranaceis, junio- ribus sericeis a. incanis; inferioribus bipinna- tisectis, caulinis ad basin 7— 3 sectis, semiam- plexicaulibus , laciniis lineari-filiformibus , me- dia pinnatisecta. In apricis arenosis glareo- sis et argillaceis *) Europae fere totius et Asiae rossicae **) a monte Ararat et Nakitschivan Persiae in Kamtschatkam usque (v. sp. etc. v. et s.). |

»

*) In locis calce substratis crescere dicit cel. Wahlenber- gius in Flora Suecica II, p. 511,

**) А. campestris Florae Altaicae ТУ, р. 86 п.